Жилищна сграда ж.к. Бриз

Етап: 
Пред удостоверение за въвеждане в екплоатация

Гаранционни срокове: 
Конструкция на сградата - 10год. 
Хидроизолационни работи - 5год. 
Други строително-монтажни и довършителни работи - 5год.

Гаранционните срокове се определят съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба 2, във връзка с чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.